นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่
ประธานศูนย์ HCEC

นายสมปอง ตาลเพชร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายวัชรวิชญ์ ด้วงทา
ผู้
จัดการศูนย์ HCEC

นางสาวปวีณา มลทาทิพย์
ธุรการศูนย์ HCEC

นายราชัย แก้วยศ
เจ้าหน้าที่ ICT

นายนิกร หล้าน้อย
เจ้าหน้าที่ ICT

นางกรรณิกา เหลืองชัยพัฒนา
เจ้าหน้าที่ ICT

นายชัยชนะ ทองมา
เจ้าหน้าที่ ICT