ยุทธศาสตร์

1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

2. พัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ ในด้านต่าง ๆ

3. พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และทักษะทางด้านดิจิทัล สู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล


วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการการพัฒนาศักยภาพบุคคลสู่การเป็นทุนมนุษย์ที่มีความเป็นเลิศ

พันธกิจ

1. เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการและดำเนินการในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. เป็นศูนย์กลางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที 21 ของกระทรวงศึกษาธิการ


เป้าประสงค์

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ ส่งเสริม พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและทักษะทางด้านดิจิทัลได้ตามมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ

2. เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเสริมสร้าง พัฒนาทักษะและสมรรถนะได้ตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

3. การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง