เอกสารประกอบการจัดการสอบ

2.ขั้นตอนการเข้าชุดสอบ EduSynch CEFR Level TestR02.pdf
3.ขั้นตอนอธิบายก่อนเริ่มการสอบ.pdf

วิดีโอแนะนำการสอบ

1.VDO_การเตรียมสอบ EduSynch CEFR Level Test.mp4

เว็บไซต์เข้าสอบ

แบบสอบถามความพึงพอใจ