เอกสารประกอบการจัดการสอบ

HCEC Test Center Live Proctoring Training (Versant)_shorten.pdf
คู่มือการคุมสอบแบบ Online Proctoring สำหรับศูนย์ HCEC.pdf
บทบาทและหน้าที่ของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ HCEC ในการจัดสอบแบบOnline Proctoring.pdf

วิดีโอแนะนำการสอบ

VDO แนะนำการสอบ (ใช้เปิดก่อนสอบ) .mp4

เว็บไซต์เข้าสอบ

แบบสอบถามความพึงพอใจ